Algemeen
Intro
Startpagina
Wie is Yves?
 Politiek
Archief
Brugse Leeuw
Interview
 Dagboek
Recent
Campagne '12
Campagne '10
Campagne '09
Campagne '07
Campagne '06
Campagne '04
 Over Yves
Als senator
Als gemeenteraadslid
In de werking
 Senaat
De fractie
Initiatieven
Dossier brandweer
Dossier kieswetgeving
 Gemeenteraad
De fractie in Brugge
Initiatieven
 Multimedia
E-kaartjes
Nieuwsbrief
 Varia
Links
Contact
Privacy
Disclaimer
Copyright
Pershoek


> Terug naar de inhoud  Delen

[25.04.2014] Ook in West-Vlaanderen Vlaams Belang - Het provinciaal verkiezingsprogramma
Algemeen - Nieuws

Aangezien de verkiezingen voor Kamer en Vlaams Parlement provinciaal georganiseerd worden, hebben we naast het nationale verkiezingsprogramma ook onze West-Vlaamse aandachtspunten aan de pers voorgesteld.

Inleiding

West-Vlaanderen is een provincie die een gezond particularisme steeds heeft gekoppeld aan de wil tot dynamisch ondernemen. Onze provincie heeft een uitzonderlijke ligging langsheen de kustlijn en beschikt over een adequate economische infrastructuur en dienstverlening.

De Noordzee zorgt ervoor dat de kuststreek een eigen geografische, sociale, economische en ecologische specificiteit heeft, met een uitgesproken toeristisch profiel. Neem daar ons pronkstuk Brugge en de toeristische regio's Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek bij en dat maakt van West-Vlaanderen de belangrijkste toeristische provincie van Vlaanderen.

Onze provincie beschikt ook over een aantal culturele troeven zoals de kunststad Brugge maar ook een aantal centrumsteden met belangrijk cultureel erfgoed zoals Kortrijk, Veurne, Ieper, Roeselare,...En uiteraard wordt in de komende jaren '100 Jaar Groote Oorlog' het centrale aandachtspunt van het West-Vlaams cultuurbeleid.

West-Vlaanderen is ook de belangrijkste landbouwprovincie in Vlaanderen waarbij bewezen wordt dat het platteland als economische ruimte wel degelijk kan samengaan met een divers aanbod van natuurwaarden.

  • En tot slot, mag West-Vlaanderen trots zijn op de vele grote ondernemingen, de duizenden KMO's en zelfstandigen maar ook op alle arbeiders en bedienden die dagdagelijks bewijzen dat West-Vlamingen hardwerkende mensen zijn met samen één doel voor ogen: een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
  • Het Vlaams Belang wil daarom dat West-Vlaanderen ook na de verkiezingen deze unieke troeven verder kan uitwerken en optimaliseren. Wij willen hier graag aan meewerken door enkele belangrijke aandachtspunten naar voor te schuiven. Wij lanceren hierbij trouwens ook een oproep naar alle andere partijen: Laat ons er samen, over de partijgrenzen heen, voor zorgen, dat in de komende jaren de West-Vlaamse stem in Brussel luider klinkt dan ooit tevoren!

ECONOMIE

Cijferanalyses tonen aan dat West-Vlaamse ondernemingen het weliswaar relatief goed doen, maar dat het economische weefsel in West-Vlaanderen een aantal structurele handicaps vertoont, zoals een lagere startersratio en een historisch gegroeide achterstand in hoger onderwijs en (toegepast) onderzoek. Het Vlaams Belang steunt daarom het sociaal-economisch streekbeleid via o.a. het economisch transformatieplan voor West-Vlaanderen (West Deal) waarlangs nieuw ondernemerschap dient te worden aangetrokken en het onderwijs en onderzoek dient te worden versterkt. Het Vlaams Belang wijst er wel op dat dit zonder de omkadering van een structurele oplossing van de Belgische loonkostenproblematiek en een snellere en efficiëntere aanpak van de infrastructurele dossiers te weinig effect zal sorteren.

Er moet alvast blijvende aandacht uitgaan naar het verhogen én versterken van het aantal starters in onze provincie, met bijzondere aandacht voor de starters in de creatieve sectoren alsook naar de uitbouw van de Fabrieken voor de Toekomst en unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs/onderzoek en ondernemingen. Dit laatste teneinde sterke clusters uit te bouwen op het vlak van o.m. nieuwe materialen, voeding en blue energy.

Het Vlaams Belang is in ieder geval ook voorstander van het ontwikkelen van een associatie-overschrijdende samenwerking voor hoger onderwijs en onderzoek in West-Vlaanderen, als cruciale onderbouw voor de transformatie naar een kennisgedreven economie.

Ook de West-Vlaamse middenstand niet worden vergeten. Kernversterkend beleid in de kleinere steden moet nog meer worden ondersteund via extra bevorderende maatregelen zoals de afbakening van kernwinkelgebieden en moeten stadskernen opnieuw vlot bereikbaar gemaakt worden. Grootschalige ringprojecten mogen de stadskernen niet versmachten.

HAVEN ZEEBRUGGE

Het transport via de binnenvaart is nog steeds verwaarloosbaar, omdat het op dit moment voor de moderne binnenvaartvloot en het nieuwe (definitieve?) uitstel van een beslissing rond de aanpassing (verbreding en optimalisatie) van het Schipdonkkanaal niet mogelijk is om de Zeebrugse trafiek aan- en af te voeren. De enige binnenvaartverbinding waarover de haven beschikt, loopt via het Boudewijnkanaal en de vaart rond Brugge naar het kanaal Brugge-Gent. Die weg is maar geschikt voor schepen tot 1.300 ton. De geplande aanpassingen aan de Brugse Ringvaart moeten bijgevolg worden versneld.

Voor de ontsluiting langs de weg moeten ook de laatste gelijkgrondse kruispunten op de N31 alsook de gelijkgrondse doortocht door Lissewege worden weggewerkt. Ook de omvorming van de N49 tussen Knokke-Heist en Antwerpen (West-Vlaams gedeelte) tot een volwaardige autosnelweg blijft al te lang aanslepen.

Wat betreft de ontsluiting langsheen het spoor is het nieuwe uitstel van de werken aan het derde treinspoor tussen Brugge en Dudzele tot 2024 onaanvaardbaar. Eerder werden trouwens ook het derde en vierde spoor op de verbinding Brugge-Gent uitgesteld. Ook dat heeft een gevolg voor het goederenverkeer, want door die extra sporen zouden het reizigers- en goederenverkeer beter gescheiden kunnen worden.

VLAAMSE KUST

Er werd recent verkeerdelijk de indruk gewekt dat Franstalige toeristen (uit Brussel en Wallonië) niet langer zouden welkom zijn aan de Vlaamse kust. Franstaligen zijn en blijven uiteraard een zeer belangrijke toeristische doelgroep. Alleen moet er ten allen tijde over worden gewaakt dat de kustgemeenten geen officieuze faciliteitengemeenten worden waar Franstaligen kunnen beroep doen op Franstalige gemeentelijke dienstverlening. Wie als anderstalige' tweede verblijver' regelmatig en duurzaam aan onze kust resideert moet zich aanpassen en de Nederlandse taal leren. Het Vlaams Belang eist verder ook dat de toeristische diensten (Westtoer, Toerisme Vlaanderen,...) onze kust promoten als Vlaamse Kust, in binnen- en buitenland!

De NMBS heeft ondertussen een aantal naar toeristische gevolgen toe onbegrijpelijke beslissingen genomen. In het nieuwe NMBS-treinschema verliest men bv. vanuit het zuiden van Limburg een rechtstreekse verbinding met Knokke-Blankenberge. Aansluitingen die vandaag wel bestaan, rechtstreeks en zonder overstap. De bestemming kust zal moeten gebeuren vanuit Genk. Door de 13 tussentijdse haltestops, spoor je langer dan 3 uur voordat je Blankenberge of Knokke bereikt. Ook rond de verbinding met de Westhoek roept het nieuwe vervoersplan/dienstregeling van de NMBS heel wat vragen op: het kan niet dat de reistijd voor de rechtstreekse verbinding tussen De Panne en Gent een half uur langer wordt gemaakt!

In 2012 besteden de toeristen 2,8 miljard euro aan onze Vlaamse kust, waarvan 45% door 'tweede verblijvers'. Het Vlaams Belang betreurt dan ook de fiscale aanpak van' tweede verblijvers', zowel door de provincie als de kustgemeenten.

100 JAAR GROOTE OORLOG:

Het kan niet worden ontkend dat de actieradius van de Frontbeweging als een katalysator heeft gewerkt voor een doorgedreven Vlaams bewustwordingsproces dat na de eerste wereldoorlog tot volle politieke ontplooiing is gekomen. Een bewustwording van het gegeven dat meer Vlaamse autonomie en dus "zelfbestuur" voor het welzijn en de welvaart van de Vlamingen een noodzakelijkheid was geworden. De politieke vertaling van het cultureel ontvoogdingsproces van de Vlamingen in de toen nog door een Franstalige elite gedomineerde Belgische staat ontwaakte definitief in de modder van het Ijzerfront. Vanzelfsprekend zorgde het oorlogsgebeuren en het internationale gegeven van een revolutionair klimaat en het thema van het zelfbeschikkingsrecht ook voor een radicalisering van de geesten. Het in twijfel trekken van de meerwaarde van het Belgisch gegeven voor de Vlamingen werd na het oorlogsgebeuren een definitief onderdeel van het Belgische politieke landschap.

Het Vlaams Belang vindt het dan ook een bijzonder spijtige en eigenlijk schandalige zaak dat noch de Vlaamse Regering (bevoegde minister Geert Bourgeois) noch het West-Vlaamse provinciebestuur echt aandacht schenken aan de Vlaamse Frontbeweging. Een geactualiseerde weergave van de geschiedenis en van de activiteiten van deze voor de Vlaamse emancipatie en ontvoogding cruciale gebleken beweging is tijdens de herdenkingsactiviteiten op geen enkel moment een item. Dit moet absoluut rechtgezet worden!

GRENSCRIMINALITEIT-ILLEGALEN-VEILIGHEID

Het Vlaams Belang eist de totale implementatie van het volledige cameraschild en de absolute doorvoering/optimalisatie van de gemeenschappelijke aanpak van de grenscriminaliteit: de organisatie van gemengde patrouilles, soepeler voorwaarden voor het effectief achtervolgen en staande houden van criminelen op elkaars grondgebied, het afstemmen en beheer van grensoverschrijdende radiocommunicatie, gemeenschappelijke opleiding, enz... Cruciaal hiervoor is de ratificatie van de geactualiseerde Akkoorden van Doornik (2013).

Illegalen: Het Vlaams Belang wil dat nog efficiënter wordt optreden tegen mensensmokkelaars via gerichte controleacties Een nauwere samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië is hierbij essentieel. Ook in onze steden moeten burgemeesters illegalen effectief laten opsporen en overdragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

De afgelopen jaren werden ook in West-Vlaanderen heel wat steden en gemeenten geteisterd door zware criminaliteit, bendevorming, inbrakengolven, zinloos geweld,.... Het Vlaams Belang wil dat de angst van kamp verandert. Onze partij wil daarom meer politiemensen de straat op waarbij de rol van wijkagent geherwaardeerd wordt. Hoeft het gezegd dat het Vlaams Belang extra aandacht eist voor de senioren in het veiligheidsbeleid en ook in West-Vlaanderen inzake de drugproblematiek pleit voor sterkere preventie drugcontroles op scholen, in het verkeer en het uitgaansleven.

LAND- EN TUINBOUW - VISSERIJ

In West-Vlaanderen is het agrocomplex goed voor ongeveer 10% van de economische activiteit.!Inzetten op land- en tuinbouw betekent daarom ook inzetten op de West-Vlaamse economie.

De agrarische gebieden komen door allerlei claims voor natuur en water steeds meer onder druk te staan. Maar ook de uitwerking van concrete beschermingsmaatregelen zoals de instandhoudingsdoelstellingen en Mestactieplannen beperken figuurlijk ook de ruimte voor landbouw. De ruimte om te boeren moet in de eerste plaats verzekerd worden door de verankering van de in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vooropgestelde 750.000 hectare landbouwgrond. Het nieuwe Vlaamse Beleidsplan Ruimte moet daarom volop inzetten op de bescherming van het buitengebied. Een echt open-ruimtebeleid vertrekt van een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak.

Met een sterk overlegmodel en coördinatie tussen de verschillende Vlaamse administraties, moeten versnipperde en opeenvolgende claims op landbouwgrond vermeden worden. Zo moet zekerheid geboden worden dat het bedrijfsareaal tijdens de landbouwloopbaan niet van bestemming verandert.

Toch zullen ook in de toekomst onvermijdelijk nieuwe claims op landbouwgrond gelegd worden op zoek naar ruimte voor water, natuur, infrastructuur, economische en maatschappelijke groei. Het innemen van landbouwgrond voor andere doeleinden vraagt de nodige terughoudendheid. Vanuit het principe van zuinigruimtegebruik moet gezocht worden naar gronden waar de impact op landbouw het laagst is.

Onze Vlaamse visserijvloot is de afgelopen jaren verder afgeslankt. Torenhoge energiekosten, quotabeperkingen, versmachtende Europese regelgeving,...zorgen er voor dat steeds meer reders en vissers er mee ophouden. Aan de Vlaamse Overheid om de toekomst van een beperkte vloot te garanderen.

PLATTELANDSGEMEENTEN VERSTERKEN

Ook in West-Vlaanderen worden we geconfronteerd met de uitdaging van een groeiende verstedelijking. Om het beperkte fiscale draagvlak te compenseren, zijn plattelandsgemeenten geneigd mee te gaan in de verstedelijkingsgolf. Dat zet de open ruimte onder druk en bedreigt de toekomstgerichte ontwikkeling van landbouwbedrijven. Een evenwichtige financiering van stad en platteland is dus cruciaal. Niet alleen om de leefbaarheid van het platteland te garanderen door in te zetten op betaalbare en bereikbare basisdienstverlening, maar dus ook om de open ruimte te vrijwaren.

Het Vlaams Belang pleit al jaren voor een grotere bestuurskracht voor de kleine plattelandsgemeenten. Omdat het fiscaal draagvlak lager ligt, is de bestuurskracht van kleine plattelandsgemeenten beperkter. Maar de uitgestrektheid en lagere bevolkingsdichtheid leiden tot hogere kosten. De huidige regelgeving houdt hiermee onvoldoende rekening.

Daarom moet de overheid de eigenheid en bestuurskracht van de plattelandsgemeenten mee in rekening brengen. Dit kan via een vernieuwd financieringskader voor deze gemeenten waarbij het huidige Plattelandsfonds nog moet worden uitgebreid. Toch mag ook een nieuwe fusiebeweging van weinig bestuurskrachtige gemeenten niet uitgesloten worden mocht blijken dat deze problematiek ook in de volgende Vlaamse legislatuur aanhoudt.

INPLANTING WINDTURBINES

West-Vlaanderen is door zijn geografische ligging de "windprovincie" bij uitstek. De voorbije jaren werd - vooral het West-Vlaamse provinciebestuur - dan ook bestookt met tientallen aanvragen voor de inplanting van kleine of grotere windmolenparken. Het maatschappelijk draagvlak voor de inplanting van windmolens wordt echter steeds kleiner!

Het Vlaams Belang betreurt dat de Vlaamse overheid de inplantingsvoorwaarden voor windmolens in agrarisch gebied de voorbije jaren en maanden steeds meer heeft versoepeld en roept de vergunningverlenende overheden dan ook op om via een uitgewerkte beleidsvisie in hun vergunningenbeleid te blijven hameren op het principe van de bundeling van windmolens bij industrieterreinen, havengebieden, snelwegen en kanalen teneinde de landschappelijke waarden van de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren.

Aanvragen voor nieuwe windturbines moeten steeds oog hebben voor de aansluiting bij bovenlokale aanknopingspunten zoals een bedrijventerrein, een snelweg of een bevaarbare waterloop.

BEDREIGING VAN ONZE IDENTITEIT, OOK IN WEST-VLAANDEREN

De Vlaamse Regering werkte de afgelopen jaren de islamisering van Vlaanderen in de hand: moskeeën werden in toenemende mate erkend en betoelaagd, moslimuitzendingen op radio en televisie werden in het leven geroepen en een Vlaamse 'imamopleiding' werd uitgebouwd. Dat N-VA minister Geert Bourgeois hierin een belangrijke rol in speelde, maakt het des te erger!

West-Vlaanderen kent nog niet de verpletterende druk van de islam zoals in onze grootsteden, maar ook Kortrijk, Oostende, Roeselare en andere West-Vlaamse steden worden steeds meer met het fenomeen van de Islam geconfronteerd. Arabische opschriften, halal-winkels, gesluierde vrouwen in het straatbeeld, steeds meer erkende en niet-erkende moskeeën,...

De groeiende aanwezigheid van de islam vormt ook in West-Vlaanderen een steeds grotere bedreiging voor onze samenleving, voor onze waarden en normen. Dus, stop subsidiëring islam en geen nieuwe moskeeën meer in West-Vlaanderen!

REGIONALE LUCHTHAVENS

Met onze twee regionale luchthavens Kortrijk-Wevelgem en Brugge-Oostende beschikt onze provincie over twee belangrijke toegangspoorten tot Vlaanderen, zelfs de president van de Verenigde Staten Barack Hussein Obama kent nu onze luchthaven in Wevelgem. Onze twee luchthavens genereren niet alleen een economische waarde, maar zorgen ook voor tewerkstelling in de twee regio's.

In het Vlaams Regeerakkoord (2009-2014) werd de meerwaarde van onze regionale luchthavens nadrukkelijk erkend. Uitgerekend West-Vlaams minister Hilde Crevits kondigde tal van initiatieven aan om de luchthavens verder uit te bouwen en de toekomst ervan te garanderen, maar faalde volledig. De besluitvorming rond het LOM-LEM decreet sleepte jarenlang aan, er werden geen enkele noemenswaardige inspanningen gedaan, de luchthaven van Oostende verloor de ene cargomaatschappij na de andere, gesprekken met Ryanair draaiden op niks uit,...

Het Vlaams Belang heeft onze twee regionale luchthavens steeds verdedigd en zal dat ook in de toekomst. In de komende jaren zullen we ook in dit dossier "een stok achter de deur" zijn.

> Terug naar de inhoud  Delen


| Laatste nieuws
Veiligheidsmensen en hulpverleners kunnen op het Vlaams Belang rekenen!
[19.05.2014] Gisteren vond in Antwerpen de nationale verkiezingsmeeting van het Vlaams Belang plaats. Verschillende sprekers gaven aan wat de unieke rol van onze partij vandaag is en waarom de kiezer met een sterk Vlaams Belang in de verschillende parlementen een noodzakelijke stok achter de deur heeft. Opgemer...
Immigratiedruk op de Europese buitengrenzen neemt toe
[16.05.2014] In een nieuw rapport waarschuwt Frontex andermaal voor de toenemende immigratiedruk op de Europese buitengrenzen. Sinds januari werden al 42.000 illegale immigranten onderschept. Dat zijn er meer dan drie keer zoveel als in dezelfde tijdsspanne van vorig jaar, toen op 12.400 werd afgeklokt. Frontex...
| En verder...
  Vlaams Belang   ©2017 V.U.: Yves Buysse - info@yvesbuysse.be - www.yvesbuysse.be
Sparrenstraat 17, 8310 Assebroek - Tel: 0475/82.21.33 - Fax: 050/82.03.02
Nieuwsbrief: